Satsningsområde

Et av våre grunnleggende arbeid i barnehagen er å jobbe med sosial kompetanse. Som en god hjelp til dette tema bruker vi Steg for Steg. Et pedagogisk opplegg som bygger på Sosial kompetanse.

Vi har valgt musikk som satsningsområde som skal være med som en rød tråd i det vi driver med til daglig i barnehagen. Vi har daglig musikkstunder med barna. Da lærer barna rytme, tempo, dynamikk og forskjellige klangfarger. Til å begynne med jobber vi mest med å bruke kroppens instrumenter, før vi supplerer med enkle rytmeinstrumenter. Etter mange års arbeid med barn og musikk ser vi at vi når alle barna med musikken, alle blir med på sitt ståsted, enten det er å synge alene for alle, eller bevege seg til sangen før man etter hvert blir med på den. 

Barn stimuleres gjennom bruken av musikk. Vi bruker bla. mye rim, regler, bånsuller osv, noe som handler om å videreføre en kulturarv. Vi har masse flott ORFF instrumenter som vi bruker mye. I tilegg bruker vi sang og musikk til å gi beskjeder til barna, vi synger bl.a. vaske hender sang, rydde sang, sette oss ved bordet med hendene under bordet sang, samling sang osv. Vi tar også tak i barnas spontansang… Aktivitetene stimulerer ikke bare barnas musikalske utvikling, men fremmer utviklingen på andre måter som språklig og motorisk.

ORFF intrumenter vil si pedagogiske hjelpeinstrumenter. Dette vil si at instrumentundervisninger ikke er noe mål i seg selv, men vi bruker instrumentene og kan ved hjelp av dem nå generelle mål. Som å aktivisere barna til spill glede og skpende aktivitet og lytting.

Hver uke har vi også musikksamling på tirsdager og torsdager. Her tas det hensyn til barnets alder og instrumentenes størrelse. Tirsdager er det avdelingsvis, mens torsdager samles hele barnehagen og de pedagogiske lederne bytter på å lede disse samlingene. Vi tar utgangspunkt i at alle mennesker er musikalske og har behov for musikk for å gi uttrykk for følelser, tanker og fantasier. Vi setter fokus på at stemme, rytme, følelse, gehør, fantasi, innlevelsesevne og kreativitet skal utvikles. Vi må hele veien ta utgangspunkt i barnas modenhet, interesse og alder. Alt vi gjør foregår i leksform, hvor stoffet og aktivitetene tilpasset. Barna skal få oppleve musikken.

Målet vårt:
Musikk utvikler barnets allsidige personlighet, og gjennom felles musisering kan det skapes gode opplevelser av fellesskap og trivsel. Målet er å skape musikkglede og musikkforståelse, og utvikle barnas musikalske opplevelsesevne.
Vi ønsker å aktivisere barna til spill, skapende aktivitet og lytting.
Vi ønsker at barna skal oppleve gleden ved å ha musikk sammen.
Vi ønsker at musikken skal virke interesseskapende og kan lede interessen over til mer avanserte instrumenter senere.

Flere av barna i barnehagen har flerspråklige foreldre, vi synger også en del engelske sanger som skaper variasjon og gjør musikk stundende litt mer spennende. Barnehagen bruker rim regler og sangleker, som gir barna et rikt og godt ordforråd. Sang og forskjellige musikkaktiviteter gir barna anledning til å:

    - Oppøve sansen for rytme, tempo, klangfarge, dynamikk m.m.
    - Uttrykke følelsesmessige stemninger
    - Få kjennskap til kulturtradisjoner
    - Gir sosialt fellesskap, barna blir bedre kjent på tvers av avdelingene og det gir samstemmighet med de andre barna og voksne.

Det blir lagt stor vekt på å ha fysiske aktiviteter med barna. Alle har en turdag i uken, 5 åringene har et større område de utforsker i forhold til 1 – åringene.. Målet er at barna skal oppleve gleden ved ulike former for fysiske aktiviteter og utvikle beherskelse av kroppen. Hvert barn vil ha sine individuelle mål innenfor de forskjellige aktivitetene, noen må vi kanskje bremse og andre må vi kanskje pushe på litt. Storbarnsavdelingen har også aktivitetsdager her i barnehagen, hvor de blir med på hinderløype, ballkasting m.m.

Alle 5 –åringene får tilbud om å melde seg på skiskole, dette er et tilbud som foreldrene må betale ekstra for. Avdelingene ønsker også å utforske nærmiljøet ved sine ukentlige turer, Barnas alder og modenhet avgjør hvor langt man utforsker nærmiljøet.